INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA PRZEZ FUNDACJĘ AGAPEANIMALI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU DANYCH OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z FUNDACJĄ DROGĄ TELEFONICZNĄ 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Fundacja Agapeanimali z siedzibą w Poznaniu (60-592) przy ul. Wiosennej 15a, KRS: 273953 (dalej: „Agapaeanimali”).

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości dotyczących prowadzonego przez nas przetwarzania mogą się Państwo z nami skontaktować przesyłając zapytanie na jeden z poniższych adresów e-mail:

wolontariat@agapeanimali.org

interwencje@agapeanimali.org

adopcje@agapeanimali.org

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Agapeanimali?

Podane przez Państwa podczas rozmów telefonicznych dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

  1. Przeprowadzenia czynności zmierzających do zawarcia umowy adopcyjnej bądź umowy o prowadzenie domu tymczasowego (w przypadku wstępnych rozmów adopcyjnych/ wstępnych rozmów przed przekazaniem kotów pod opiekę domu tymczasowego) – w takiej sytuacji przetwarzanie prowadzone jest na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu podjęcia na Państwa żądanie czynności zmierzających do zawarcia odpowiednio umowy adopcyjnej, bądź umowy o prowadzenie domu tymczasowego,
  2. Przyjęcia zgłoszenia interwencyjnego (w przypadku rozmów dotyczących zgłaszanych przez Państwa, związanych  dobrostanem zwierząt, problemów wymagających interwencji Agapeanimali) – w takiej sytuacji przetwarzanie prowadzone jest na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora, jakim jest wypełnianie statutowych obowiązków Agapeanimali, w szczególności tych związanych z leczeniem zwierząt oraz ograniczeniem populacji zwierząt niechcianych.

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Podanie nam Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania.

Jakie mają Państwo uprawnienia wobec Agapeanimali w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z RODO, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Agapeanimali; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach mogą się Państwo sprzeciwić wobec przetwarzania Państwa danych?

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

  • przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli,
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie są udostępniane, wgląd do nich mają tylko upoważnieni wolontariusze, prowadzący odpowiednio procesy adopcyjne, rekrutacje domów tymczasowych, bądź interwencje.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe podane w związku z prowadzonym procesem adopcyjnym bądź rekrutacją domu tymczasowego są przez nas przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia ww. procesów i usuwane w przypadku, w którym z jakichkolwiek względów nie dojdzie do zawarcia stosownej umowy.

Dotyczące Państwa dane osobowe, podane przez Państwa w związku z przyjmowanym zgłoszeniem interwencyjnym, są przez nas przechowywane maksymalnie do zakończenia procesu związanego z prowadzoną interwencją.

podatkuFanimaniFacebookInstagram